☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od dnia 24 czerwca 2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Ważna informacja:

Wnioski   muszą być  złożone  na   aktualnych   drukach  - wzory dokumentów  należy   pobrać  ze  strony   bezpośrednio  przed  złożeniem  wniosku!
 
Kto, w jakiej sytuacji i na jakich warunkach może otrzymać wparcie?

 1. Podmiotem uprawnionym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Niniejsze wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych, rozumianych  jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w następstwie wystąpienia COVID-19,  o co najmniej 30%.
 2. Wsparcie przysługuje od miesiąca złożenia  wniosku  na okres nie dłuży niż 3 miesiące.
 3. Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%, 50% lub 80 %. Spadek obrotów obliczany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
 4. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku. Przedsiębiorca jest  zobowiązany poinformować urząd w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Do informacji   przedsiębiorca  zobowiązany dostarczyć zaktualizowany  wykaz pracowników stanowiący załącznik nr 2 do  Wniosku (zgodnie  z art. 15zzb ust. 7a i 7b ustawy).  
 5. W przypadku zmiany danych, mających wpływ na wysokość dofinansowania urząd ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę.
 6. Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową  przez okres dofinansowania.
 7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Przed wypełnieniem wniosku  prosimy zapoznać się z ZASADAMI  UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest  możliwe poprzez:

 1. Platformę e-PUAP albo
 2. Serwis praca.gov.pl albo
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1 Maja 1A albo
 4. Przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1 Maja 1A lub w punkcie informacyjnym w siedzibie PUP.

Informujemy, że KOMPLET dokumentów o dofinansowanie to:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (Załącznik nr 1 do Zasad i Umowy),
 • kopia pełnomocnictwa ( jeżeli dotyczy),
 • załącznik nr 1 do Wniosku –  formularz pomocy publicznej,
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
 • załącznik nr 2 do Wniosku   Oświadczenie + kalkulatory- spadku obrotów  i wykaz pracowników (dot. całego  wnioskowanego okresu),  
 • 2  egz. umowy o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ( w przypadku wersji papierowej  podpis i pieczęć) razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych),
 • oświadczenie  mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o każdej zmianie danych, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych  od dnia  uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Do informacji   przedsiębiorca  zobowiązany dostarczyć zaktualizowany wykaz pracowników stanowiący załącznik nr 2 do  Wniosku (zgodnie  z art. 15zzb ust. 7a i 7b ustawy).  

Wszystkie w/w  dokumenty winny być podpisane:

 • w przypadku wersji papierowej -  podpis  i pieczęć  wnioskodawcy,
 • w przypadku wersji  elektronicznej - pliki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Złożone  dokumenty zostaną  rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone będą wymagały uzupełnienia, co znacznie wydłuży czas ich rozpatrzenia.
W przypadku konieczności uzupełnienia  lub korekty złożonego przez Państwa wniosku o przyznanie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej  można  składać  dokumenty poprzez portal www.praca.gov.pl  wybierając opcję „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu".

Prosimy, aby uzupełnienia i korekty do wniosków nie składać poprzez wybór zakładki „Tarcza antykryzysowa", ponieważ wybierając opcję „Tarcza antykryzysowa" przedsiębiorca składa drugi wniosek o przyznanie wsparcia.

ZAŁĄCZNIKI

 

Wytworzył:
Wanda Łopatka
(2020-04-14)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2020-04-14 15:46:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2020-07-10 08:28:15)
 
 
liczba odwiedzin: 1602307

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X