☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników - organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ART. 15 zze ustawy COVID-19)


Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od 24.06.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19.

Ważna informacja:
Wnioski muszą być złożone na aktualnych drukach - wzory dokumentów należy pobrać ze strony bezpośrednio przed złożeniem wniosku!

 
Kto i w jakiej sytuacji i na jakich warunkach może otrzymać wparcie

 1. Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejsze wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, o co najmniej 30%. Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
 2. Wsparcie przysługuje od miesiąca złożenia  wniosku  na okres nie dłuży niż 3 miesiące.
 3. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30%, 50% lub 80 %.
 4. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych,  niezwłocznie po złożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który  dofinansowanie jest wypłacane.
 5. Organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje się do  utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową  przez okres dofinansowania.

Przed wypełnieniem wniosku  prosimy zapoznać się z ZASADAMI  UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest  możliwe poprzez:

 1. Serwis praca.gov.pl   albo
 2. Platformę e-PUAP   albo
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy 96-200 Rawa Mazowiecka,  ul. 1 Maja 1A   albo
 4. Przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1 Maja 1A.


Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż o dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe lub działalności pożytku publicznego, u których w następstwie COVID-19 nastąpił spadek obrotów.

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składają do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 
 Informujemy, że PEŁNY KOMPLET dokumentów o dofinansowanie to:

 • Wniosek organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku  przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (Załącznik nr 1 do Zasad i Umowy),
 • kopia pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 • załącznik nr 1 do Wniosku –  Formularz pomocy publicznej,
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
 • załącznik nr 2 do Wniosku – kalkulatory  i wykaz pracowników (dot. całego  wnioskowanego okresu),  
 • 2  egz. Umowy o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (w przypadku wersji papierowej  podpis i pieczęć) razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • Oświadczenie organizacji pozarządowej o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zze ust. 6 oraz ust. 7 ustawy ( podpisane i składane najwcześniej w ostatnim dniu wnioskowanego miesiąca) - załącznik nr 2 do Umowy wraz z wykazem pracowników za dany (tj. jeden) miesiąc.

Wszystkie w/w  dokumenty winny być podpisane:

 • w przypadku wersji papierowej podpis i pieczęć wnioskodawcy,
 • w przypadku wersji elektronicznej pliki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone będą wymagały uzupełnienia, co znacznie wydłuży czas ich rozpatrzenia.

W przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty złożonego przez Państwa wniosku o przyznanie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać dokumenty poprzez portal www.praca.gov.pl  wybierając opcję „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu".

Prosimy, aby uzupełnienia i korekty do wniosków nie składać poprzez wybór zakładki „Tarcza antykryzysowa", ponieważ wybierając opcję „Tarcza antykryzysowa" przedsiębiorca składa drugi wniosek o przyznanie wsparcia.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Wytworzył:
Wanda Łopatka
(2020-04-15)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2020-04-15 11:33:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2021-02-11 11:46:43)
 
 
liczba odwiedzin: 1602311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X