☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowa pożyczka dla NGO

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie


Powiatowy Urząd Pracy Rawie Mazowieckiej informuje, że z dniem 26.06.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Pożyczka udzielona może być do wysokości 5.000 zł.
 2. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 3. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
 4. Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

O pożyczkę może ubiegać się organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.

Wnioski o udzielenie pożyczki mogą być składane przez:

 1. Serwis praca.gov.pl   lub
 2. Platformę e-PUAP   lub
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej,
  ul. 1-go Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka   lub
 4. Przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1 Maja 1A lub w punkcie informacyjnym w siedzibie PUP.

 

Informujemy, że KOMPLET dokumentów to:

 • wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy
 • 2  egzemplarze umowy o pożyczkę o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie w/w dokumenty winny być podpisane:

 • w przypadku wersji papierowej - podpis własnoręczny i pieczęć wnioskodawcy,
 • w przypadku wersji elektronicznej - pliki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani zostaną o sposobie rozpatrzenia ich wniosków. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie zawarta będzie umowa cywilno – prawna.

 

 

Wytworzył:
Bożena Kaczmarek
(2020-06-26)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2020-06-26 14:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2020-07-01 14:21:27)
 
 
liczba odwiedzin: 1602317

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X