☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych orazo gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
(art. 15 zze2 ustawy COVID-19)


Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od 26.06.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2 ustawy COVID-19)

Warunki otrzymania wsparcia

 1. Podmiotem uprawnionym są kościelne osoby działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz ich jednostki organizacyjne.
   
 2. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż  70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
   
 3. Podmiot, który otrzymał dofinansowanie, jest zobowiązany do  utrzymania  zatrudnienia pracowników objętych umową  przez okres, na który zostało przyznane  dofinansowanie.
   
 4. Wniosek o dofinansowanie podmiot składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w okresie od dnia ogłoszenia naboru przez PUP do dnia ogłoszenia zakończenia tego naboru.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/przychodów z działalności.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest  możliwe poprzez:

 1. Serwis praca.gov.pl    lub
 2. Platformę e-PUAP   lub
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy 96-200 Rawa Mazowiecka, 
  ul. 1 Maja 1A  lub
 4. Przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1 Maja 1A lub w punkcie informacyjnym w siedzibie PUP.

 
Informujemy, że KOMPLET dokumentów to:

 • wniosek Kościelnej osoby prawnej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
 • załącznik nr 1 do Wniosku –  formularz pomocy publicznej,
 • załącznik nr 2 do Wniosku – Wykaz pracowników, zawierający imienną listę pracowników objętych Umową oraz 2 kalkulatory,
 • 2  egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie w/w dokumenty winny być podpisane:

 • w przypadku wersji papierowej - podpis własnoręczny i pieczęć wnioskodawcy,
 • w przypadku wersji elektronicznej - pliki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani zostaną o sposobie rozpatrzenia ich wniosków. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie zawarta będzie umowa cywilno – prawna.

 

 

Wytworzył:
Bożena Kaczmarek
(2020-07-02)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2020-07-02 12:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2020-07-02 12:26:24)
 
 
liczba odwiedzin: 1602329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X