☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż

NABÓR WNIOSKÓW- TARCZA BRANŻOWA

Rozporządzenie1 wprowadza nowe zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o ile spełnią warunki jej przyznania.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków na nowy instrument wsparcia w formie jednorazowej dotacji2 na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w wysokości do 5 tys. zł. Nabór trwać będzie od 28 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Warunki otrzymania dotacji:

 1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

 2. Prowadzenie działalność gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r.  (w tym dniu oraz w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*

 3. Przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Składanie wniosków o dotację

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.


*Tabela - wykaz branż (według Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2007)

 

Kod PKD

Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG

 1.  

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 1.  

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

 1.  

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 1.  

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 1.  

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach

 1.  

91.02.Z

Działalność muzeów

 1.  

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 1.  

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 1.  

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 1.  

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 1.  

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 1.  

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 1.  

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

 1.  

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 1.  

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 1.  

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

 1.  

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 1.  

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi

 1.  

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 1.  

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

 1.  

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 1.  

74.20.Z

Działalność fotograficzna

 1.  

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 1.  

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

 1.  

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

 1.  

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 1.  

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1.  

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 1.  

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

 1.  

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 1.  

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 1.  

85.59.A

Nauka języków obcych

 1.  

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 1.  

86.10.Z

W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

 1.  

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

 1.  

86.90.D

Działalność paramedyczna

 1.  

90.01 Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 1.  

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 1.  

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

 1.  

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

 1.  

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 1.  

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

 1.  

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 1.  

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 1.  

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1.  

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 1.  

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

 1.  

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Dotacja może być udzielona: 

 1. dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 1-6 powyżej tabeli;
 2. trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 7-48 powyżej tabeli.

UWAGA: W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił  spadek przychodów3, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. 

W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia  z dnia 19 stycznia 2021 r., liczbę dotacji pomniejsza się o jeden4

Pomoc publiczna

Wartość dotacji będzie stanowić pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Kontakt:

tel. 46 814 40 51, 814 45 18
 

1 Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371)

2 Na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 3 Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

3 § 9 ust. 2 rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371)

4 § 16 rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371)

 


 

 

Wytworzył:
Jolanta Górska
(2021-02-27)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2021-02-27 19:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2021-02-28 13:40:27)
 
 
liczba odwiedzin: 1620079

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X