Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy polega na zwrocie pracodawcy na podstawie zawartej umowy z PUP części kosztów poniesionych w związku z zorganizowaniem nowego stanowiska pracy (zakupienie niezbędnego sprzętu do wykonania pracy) i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.  

Kto może być skierowany na refundowane stanowisko pracy:

Na utworzone w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisko pracy może zostać skierowana osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Rawie Mazowieckiej spełniająca warunki oferty pracy zgłoszonej przez pracodawcę organizującego stanowisko pracy.

Wysokość refundacji

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dokonywania jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. do. 23.000 zł.

Uprawniony do tworzenia stanowiska pracy  finansowanego ze środków Funduszu Pracy  jest:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • producent rolny,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Warunki ubiegania się o refundację:

O refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska  pracy może ubiegać się  podmiot, przedszkole lub szkoła, który:

 1. nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w  drodze  wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn  niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień  złożenia  wniosku  oraz w okresie  od dnia  złożenia  wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 2. w przypadku podmiotu prowadził działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów    o swobodzie  działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza  się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola lub szkoły – prowadził działalność na terenie powiatu rawskiego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty  przez okres 6 miesięcy  bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 4. nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 5. nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 6. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600)  lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r., poz. 703).

Warunki ubiegania się o refundację producenta rolnego:

O refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się producent rolny, który:

 1. nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w  drodze  wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz  z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 4. nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600)  lub  ustawy  z  dnia  28  października  2002r. o  odpowiedzialności  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  z 2018r., 703);
 6. posiada  gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub  przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 7. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w  każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i  przedstawi  dokumenty  potwierdzające jego zatrudnienie i ubezpieczenie.

Kolejne kroki do uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

Złożenie wniosku.

Złożenie przez Podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego wniosku  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Ocena wniosku.

Kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek podlega ocenie przez Komisję Oceny Wniosków. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację maksymalnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz ustalane są warunki zawarcia umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd zobowiązany jest podać przyczynę odmowy.

Zawarcie umowy o refundację.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska . Umowa ta zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera w szczególności zobowiązanie do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej  24 miesięcy;
 2. utrzymania przez okres  co najmniej  24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych   w związku  z przyznaną refundacją;
 3. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, otrzymanych środków wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia uzyskania środków,   w przypadku:
  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń,
  • naruszenia innych warunków umowy;
 4. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, otrzymanych  środków wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, w przypadku niespełnienia warunków, zawartych w  pkt. 1 i 2.

Zakup wyposażenia stanowiska pracy i złożenie rozliczenia:

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny dokonuje zakupów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zgodnie z harmonogramem zakupów zawartym w umowie. Do rozliczenia uznawane są koszty poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy z PUP do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca przedkłada do PUP rozliczenie zawierające zestawienie kwot   wydatkowanych od dnia zawarcia  umowy o refundację  na poszczególne wydatki ujęte w  szczegółowej specyfikacji. W  rozliczeniu  wykazywane  są  kwoty  wydatków z uwzględnieniem podatku  od  towarów  usług;  rozliczenie  zawiera informację, czy  podmiotowi, przedszkolu, szkole lub  producentowi rolnemu  przysługuje prawo do  obniżenia kwoty  podatku należnego  o  kwotę podatku  naliczonego zawartego w  wykazywanych  wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Weryfikacja PUP i złożenie oferty pracy:

Urząd stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie – przeprowadza weryfikację sprawdzającą. Pracodawca składa do PUP ofertę pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej:

Na  tworzone miejsca  pracy  w  ramach  refundacji  kosztów wyposażenia  lub  doposażenia   stanowiska pracy kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej,   za wyjątkiem osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z pracodawcą,

Pracodawca zatrudnia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy i przedkłada do PUP umowę o pracę.

Wypłata refundacji:

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana przez Urząd  na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego po:

 • przedłożeniu rozliczenia poniesionych wydatków, 
 • udokumentowaniu  poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • zatrudnieniu na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
 • spełnianiu innych warunków określonych w umowie. 

Rozliczenie umowy:

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania przez okres co  najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją oraz do zatrudnienia na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej  24 miesięcy.

W  przypadku  rozwiązania  umowy  o  pracę  z  osobą  zatrudnioną  na utworzonym    pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia Urzędu w terminie 7 dni od daty zdarzenia o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej,  zgłoszenia oferty pracy i zatrudnienia kolejnej osoby  bezrobotnej  skierowanej  przez  Urząd w terminie 60 dni od daty rozwiązania stosunku pracy
z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy. 

Rozliczenie umowy następuje po udokumentowaniu przez pracodawcę zatrudnienia na refundowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej  24 miesięcy. Przerwy w zatrudnieniu bezrobotnego na refundowanym stanowisku pracy nie są wliczane do wymaganego okresu 24 m-cy.

Formy zabezpieczenia zwrotu refundacji:

 • poręczenie cywilne przez min. 2 osoby w wieku do 70 lat zatrudnione na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku, pobierające emeryturę lub rentę, osiągające dochody min. 2 100 zł brutto miesięcznie każda osoba albo poręczenie przez 1 osobę w przypadku osiągania dochodów wysokości   min. 4 200 zł brutto miesięcznie, dochody poręczycieli muszą być wolne od zajęć sadowych i administracyjnych,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),jako poręczyciel weksla wymagana jest min. 1 osoba w wieku do 70 lat zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku, której średni dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy wynosi min. 2 100 zł/m-c,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   14 lipca 2017r.  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  oraz przyznawania bezrobotnego środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380).

 2. Ustawa z  dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2019r.,  poz. 1482).

 3. Rozporządzenie Komisji  (UE)  nr  1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy   de minimis  (Dz. Urz. UE L 352  z  24.12.2013,  str.  1 ).   

 4. Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania atr. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej  do pomocy de minimis w sektorze  rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9).