☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże

STAŻ

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, objętych II profilem pomocy.
 • do 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Dokładny czas trwania stażu określony zostanie w umowie zawartej między organizatorem stażu a PUP.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości określonej w ustawie w wysokości 120% kwoty zasiłku – 1033,70 zł brutto. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA STAŻU PRZY ORGANIZACJI STAŻU:

 • złożenie wniosku o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami,
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisanie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnego,
 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, z obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia, przeszkolenie bhp i p.poż. w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych warunków pracy pod nadzorem opiekuna stażu,
 • comiesięcznie przedłożenie listy obecności stażysty w pracy,
 • niezwłocznie po zakończeniu realizacji programu, nie później jednak niż w terminie 7 dni, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach pozyskanych w trakcie stażu.

 ZASADY ORGANIZACJI STAŻU:

 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 DODATKOWO:

 • ­po zakończeniu stażu PUP wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem osoby odbywającej staż. Powiatowy Urząd Pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium oraz pokrywa koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz 1482)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160 ze zm.)

Informacje nt. staży udzielane są w pokoju 4 I piętro oraz pod nr telefonu 46 814 40 51 wew. 263.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2008-05-07 11:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2019-08-28 11:38:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1491601

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X