Informacja Starosty

Informacja starosty

Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

UWAGA PRACODAWCY

Nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 29 czerwca 2018r., Poz. 1264)

Do rozporządzenia dodany został załącznik, zawierający wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Nowe przepisy mają zastosowanie do spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych od 1 lipca br. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że informację starosty wydaje się w ciągu 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że oferty pracy złożone w celu uzyskania informacji starosty, przyjmowane będą tylko przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu pod adresem: http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl w zakładce : dokumenty do pobrania.
 2. Odbiór dokumentów dotyczących ofert pracy złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, w celu uzyskania informacji starosty, odbywa się przy ulicy 1 Maja 1A w pok. 4  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.
 3. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej  kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
 4. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej nieprawidłowości zawartych w ofercie, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
 5. Elementami informacji starosty są m.in. zakres podstawowych obowiązków, ocena wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem uśrednionych stawek wynagrodzeń
  na danych stanowiskach panujących na rawskim rynku pracy (Miasto i Powiat), ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych).
 6. W związku z poważnymi wątpliwościami, związanymi z faktycznym zatrudnianiem cudzoziemców, zgłaszanymi przez placówki Straży Granicznej, oddziały ZUS, Inspekcję Pracy oraz Urzędy Skarbowe Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że nie będą przyjmowane do realizacji oferty pracy mające na celu wykazanie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
  w oparciu o lokalny rynek pracy przez podmioty gospodarcze deklarujące miejsce wykonywania pracy pod adresem tzw. „wirtualnego biura".
 7. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
 8. W przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca w częściowym wymiarze etatu, pracodawca powinien podać inne źródło dochodu (dane innego pracodawcy / studia / innego źródła dochodu etc.). W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, pracodawca powinien podać liczbę godzin pracy w miesiącu (informacje
  te można zamieścić np. w polu wymiar czasu pracy).
 9. Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracowników związanych
  z budownictwem są zobowiązani do wpisania w ofercie pracy aktualnych adresów budowy (miejsca wykonywania pracy) oraz dołączenia poświadczeń podwykonawstwa dla firm budowlanych bądź deweloperskich na adres: lorm@praca.gov.pl lub wpisania w rubryce ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  w zgłoszeniu oferty pracy danych kontaktowych podmiotów zlecających roboty budowlane.
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w przypadku oferty pracy na podstawie umowy o dzieło będzie dokonywał oceny zasadności jej zgłoszenia. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy na podstawie umowy o dzieło mają obowiązek podania czasu trwania umowy oraz wartości dzieła.
 11. Każdorazowo podmioty gospodarcze działające jako agencje pracy i agencje pracy tymczasowej zobowiązani są do wskazania pracodawcy użytkownika wraz z NIP.
 12. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  Dz. U. z 2023r. poz. 735 ze. zm.).

Wszelkie nieprawidłowości związane z: rodzajem umowy; wynagrodzeniem;
ilością ofert i miejsc pracy itp. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej będzie umieszczać w treści informacji starosty. Każdorazowo liczba podawanych stanowisk pracy budząca wątpliwość urzędu będzie w konsekwencji powodować zawiadamianie Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o dokonanie kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, podatkowym i ubezpieczeń społecznych.

Do pobrania:

- druk oferty pracy

- wniosek o wydanie informacji starosty

OSOBA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU PRACODAWCY (WŁAŚCICIELA FIRMY, CZŁONKÓW ZARZĄDU, OSOBY FIZYCZNEJ etc.) KAŻDORAZOWO DO ODBIORU INFORMACJI STAROSTY MA OBOWIĄZEK POSŁUGIWAĆ SIĘ NINIEJSZYM UPOWAŻNIENIEM.

Upoważnienie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2018-07-11 13:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2023-12-11 14:59:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki