Informacje dla bezrobotnych

Zwrot kosztów przejazdu

  • Zwrot kosztów przejazdu na staż  - osoby bezrobotne skierowane na staż mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej.

Szkolenia indywidualne

  • Szkolenia indywidualne - osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniu indywidualnym zapraszamy do składania Wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.


Zgłoszenia do ubezpieczeń

  • Zgłoszenie do ubezpieczeń dzieci - osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające na utrzymaniu dzieci powyżej 18 roku życia proszone są o dostarczanie do PUP zaświadczeń  o kontynuacji  nauki przez dzieci w szkole w celu prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Powyższe zaświadczenia należy składać w pokoju nr 11.


Wypłaty zasiłków

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne 
są wypłacane w formie przelewu na rachunek bankowy osoby uprawnionej. 
Prosimy o dostarczanie do pokoju nr 11 dokumentu z aktualnym numerem konta.

Zaświadczenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że zaświadczenia są wydawane tylko osobom bezrobotnym za okazaniem dowodu osobistego.

W wyjątkowych sytuacjach osoby bezrobotne mogą upoważnić osoby trzecie (druk upoważnienia można pobrać w pokoju nr 1, 4, 7, 11, pokój 17-sekretariat).


 Wizyty osób bezrobotnych

 Wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywają się indywidualnie w wyznaczonych terminach.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2019-03-28 15:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczmarek Bożena
(2022-10-13 16:16:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki