☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole przeprowadzone w PUP

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2021 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej

do 30.12.2021r.

Ocena systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

Audyt RODO - audyt częściowy 2021 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

pok. 12

 

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2020 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Państwowa Inspekcja Pracy

3,8.09.2020r.

Organizacja pracy przez pracodawcę w związku z wystąpieniem stanu epidemii: organizacja stanowisk pracy, środki ochrony, obsługa interesantów i osób trzecich, ocena ryzyka zawodowego, praca zdalna.
Opłacanie składek ZUS w tym Fundusz Pracy.
Dyskryminacja przy zatrudnieniu.

pok. 12

2.

Wojewoda Łódzki

22.09 - 09.10.2020r.

Kontrola w zakresie:

1) organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych,
2) realizacji zadań określonych w rozdziale 12A ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Program Aktywizacja i Integracja.

pok. 12

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2019 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

24.04.2019r.

Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, w szczególności w zakresie zatrudniania cudzoziemców i programów aktywizacji osób bezrobotnych.

pok. 12

 

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2018 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Wojewoda Łódzki

od 20.07.2018r.
do 10.08.2018r.

Realizacja przez PUP w Rawie Mazowieckiej zadań w zakresie:

1) instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia, określonych w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66k - 66n)

2) wymogów nałożonych przepisami określonymi w art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w odnośnym rozporządzeniu wykonawczym w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

pok. 12

2.

Wojewoda Łódzki

od 12.10.2018r.
do 16.10.2018r

Kontrola w zakresie ilości, zasadności i terminowości wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r.

pok. 12

 

3.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

od 29.11.2018r.
do 30.11.2018r

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)" nr RPLD.08.01.00-10-0007/18-00

pok. 12

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2017 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

-

-

-

-

-

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2016 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

od 09.05.2016r.
do 13.05.2016r.

Wydatkowanie środków Funduszu Pracy przez samorządy powiatów (starostów, prezydentów miast, dyrektorów powiatowych urzędów pracy działających z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta), przyznanych w latach 2014-2015 przez ministra właściwego do spraw pracy

pok. 12

2.

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

21.06.2016r.
 

Audyt wewnętrzny – audyt kontroli zarządczej oraz systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli wydatków

pok. 12

3.

Rada Powiatu w Rawie Mazowieckiej

12.07.2016r.

Kontrola działalności urzędu:
1. Wykorzystanie środków zewnętrznych na aktywizację zawodową bezrobotnych
2. Ilość zatrudnionych bezrobotnych na dłużej niż okres stażu dofinansowanego z urzędu
3. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Rawskim, w tym nowo powstających zakładów pracy

pok. 12

4.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łódzki

 

od 06.09.2016r.
do 21.09.2016r.

1. Organizowanie i finansowanie staży w 2015 roku
2. Wydatki na szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w 2015 roku

pok. 12

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2013-10-04 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Starzec Alina
(2022-05-17 13:59:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538