Kontrole przeprowadzone w PUP

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

 

2024 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

od 08.01.2024r.
do 17.01.2024r.

Kontrola w zakresie:

  1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych,
  5. prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

pok. 12

 

2023 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Wojewoda Łódzki

od 27.06.2023r.
do 14.07.2023r.

Kontrola w zakresie:

  1. przyznawania dodatków aktywizacyjnych,
  2. finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia i studiów, w tym  studiów podyplomowych kadr publicznych służb zatrudnienia.

pok. 12

 

2022 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

od 24.05.2022r.
do 29.05.2022r.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (VI) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

pok. 12

 

2021 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej

do 30.12.2021r.

Ocena systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

Audyt RODO - audyt częściowy 2021 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

pok. 12

 

2020 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Państwowa Inspekcja Pracy

3,8.09.2020r.

Organizacja pracy przez pracodawcę w związku z wystąpieniem stanu epidemii: organizacja stanowisk pracy, środki ochrony, obsługa interesantów i osób trzecich, ocena ryzyka zawodowego, praca zdalna.
Opłacanie składek ZUS w tym Fundusz Pracy.
Dyskryminacja przy zatrudnieniu.

pok. 12

2.

Wojewoda Łódzki

22.09 - 09.10.2020r.

Kontrola w zakresie:

1) organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych,
2) realizacji zadań określonych w rozdziale 12A ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Program Aktywizacja i Integracja.

pok. 12

 

2019 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

24.04.2019r.

Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, w szczególności w zakresie zatrudniania cudzoziemców i programów aktywizacji osób bezrobotnych.

pok. 12

 

2018 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Wojewoda Łódzki

od 20.07.2018r.
do 10.08.2018r.

Realizacja przez PUP w Rawie Mazowieckiej zadań w zakresie:

1) instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia, określonych w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66k - 66n)

2) wymogów nałożonych przepisami określonymi w art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w odnośnym rozporządzeniu wykonawczym w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

pok. 12

2.

Wojewoda Łódzki

od 12.10.2018r.
do 16.10.2018r

Kontrola w zakresie ilości, zasadności i terminowości wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r.

pok. 12

 

3.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

od 29.11.2018r.
do 30.11.2018r

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)" nr RPLD.08.01.00-10-0007/18-00

pok. 12

 

2017 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

-

-

-

-

-

 

2016 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu w PUP

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

od 09.05.2016r.
do 13.05.2016r.

Wydatkowanie środków Funduszu Pracy przez samorządy powiatów (starostów, prezydentów miast, dyrektorów powiatowych urzędów pracy działających z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta), przyznanych w latach 2014-2015 przez ministra właściwego do spraw pracy

pok. 12

2.

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

21.06.2016r.
 

Audyt wewnętrzny – audyt kontroli zarządczej oraz systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli wydatków

pok. 12

3.

Rada Powiatu w Rawie Mazowieckiej

12.07.2016r.

Kontrola działalności urzędu:
1. Wykorzystanie środków zewnętrznych na aktywizację zawodową bezrobotnych
2. Ilość zatrudnionych bezrobotnych na dłużej niż okres stażu dofinansowanego z urzędu
3. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Rawskim, w tym nowo powstających zakładów pracy

pok. 12

4.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łódzki

 

od 06.09.2016r.
do 21.09.2016r.

1. Organizowanie i finansowanie staży w 2015 roku
2. Wydatki na szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w 2015 roku

pok. 12

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2013-10-04 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-02-28 10:50:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki