Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH

I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się
od poniedziałku do piątku - pokój nr 9

rekomendowane godziny

od 830 – do 1300

Zachęcamy do uprzedniego umówienia terminu wizyty i pobrania wniosku i oświadczeń, które należy wypełnić

Przypominamy, że zarejestrować się możesz również elektronicznie wykorzystując Profil Zaufany

www.praca.gov.pl/eurzad/uslugi-elektroniczne

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI

JEŚLI CHCESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ JAKO OSOBA BEZROBOTNA ALBO POSZUKUJĄCA PRACY W CELU POTWIERDZENIA SWOJEJ TOŻSAMOŚCI PRZEDKŁADASZ PRACOWNIKOWI PUP DO WGLĄDU:

 • DOWÓD OSOBISTY
   
 • LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI:
 1.  PASZPORT
 2. M OBYWATEL (APLIKACJA)
 3. KARTĘ STAŁEGO LUB CZASOWEGO POBYTU WRAZ Z DECYZJĄ POBYTOWĄ
  (dotyczy cudzoziemców)

POŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIA przedstawiasz gdy posiadasz zameldowanie na pobyt tymczasowy albo gdy Twoje oświadczenie o posiadanym miejscu zameldowania wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu

PONADTO PRZEDSTAWIASZ DO WGLĄDU ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (wraz z kopiami dokumentów jeśli masz możliwość je sporządzić)

 • ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY, DYPLOMY
 • ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLEŃ, INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE np. certyfikaty, prawo jazdy
 • WSZYSTKIE ŚWIADECTWA PRACY Z CAŁEGO OKRESU ZATRUDNIENIA
 • ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI jeżeli posiadasz prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub przez Lekarza Orzecznika ZUS
 • INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA UPRAWNIEŃ:
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE INNE OKRESY ZATRUDNIENIA –jeśli wykonywałeś pracę na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenie, umowy o dzieło – przedstawiasz umowy wraz z rozwiązaniami umów/zaświadczenia o w/w okresach pracy
 • ZAŚWIADCZENIE O MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA BRUTTO Z INFORMACJĄ CZY OD WYNAGRODZENIA ISTNIAŁ OBOWIĄZEK OPŁACANIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY przedstawiasz jeśli pracowałeś w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. ½ etatu), lub na umowy cywilnoprawne np. umowy - zlecenia, umowy agencyjne
 • ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O WYPŁACONYM ZASIŁKU CHOROBOWYM, MACIERZYŃSKIM LUB ŚWIADCZENIU REHABILITACYJNYM PO USTANIU UBEZPIECZENIA z informacją o miesięcznej podstawie wymiaru ww. zasiłków lub świadczenia z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (stosunek podstawy naliczenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę)-przedstawiasz jeśli pobierałeś ww. zasiłek lub świadczenie po ustaniu pracy
 • ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O OKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/WSPÓŁPRACY PRZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z informacją o miesięcznej podstawie brutto wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy–przestawiasz jeśli prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracowałeś przy prowadzeniu działalności gospodarczej
 • ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA O POSIADANIU GRUNTÓW ROLNYCH – przedstawiasz jeśli posiadasz grunty rolne (jesteś właścicielem lub np. dzierżawisz), jest ono wymagane przy każdej rejestracji
 • ZAŚWIADCZENIE Z KRUS O PODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM oraz zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego, w którym jesteś ubezpieczony (ha przeliczeniowe) – przedstawiasz jeżeli jesteś ubezpieczony w KRUS jako domownik, małżonek rolnika
 • DECYZJA Z KRUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU ROLNIKÓW przedstawiasz jeżeli mieszkasz wspólnie z posiadaczami gospodarstwa rolnego (jesteś domownikiem, małżonkiem rolnika), którego powierzchnia przekracza 2  ha przeliczeniowe i chcesz się zarejestrować jako osoba bezrobotna
 • ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O OKRESIE POBIERANIA RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY oraz decyzja o odmowie przyznania renty wraz z orzeczeniem komisji ZUS – przedstawiasz jeżeli pobierałeś rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • ZAŚWIADCZENIE Z ZUS LUB KRUS/AKTUALNA DECYZJA O WYSOKOŚCI RENTY RODZINNEJ przedstawiasz jeśli pobierasz rentę rodziną
 • DECYZJA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ o przyznaniu zasiłku stałego – przedstawiasz jeśli pobierasz zasiłek stały z pomocy społecznej
 • ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ o okresie pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego - przedstawiasz jeśli pobierałeś takie świadczenie a w przypadku utraty ww. świadczeń na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowałeś opiekę przedkładasz również decyzję z ośrodka pomocy społecznej o utracie ww. świadczenia  
 • ŚWIADECTWO ZWOLNIENIA Z ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO oraz zaświadczenie o miesięcznym wynagrodzeniu brutto uzyskiwanym w okresie pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności – przedstawiasz jeśli przebywałeś w zakładzie karnym lub/i wykonywałeś pracę w trakcie odbywania kary
 • KSIĄŻECZKA WOJSKOWA/ŚWIADECTWO SŁUŻBY przedstawiasz jeśli odbywałeś służbę wojskową
 • ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY przedstawiasz jeśli kontynuujesz naukę
 • NUMER NIP przedstawiasz jeśli posiadasz
 • NUMER RACHUNKU BANKOWEGO przedstawiasz w szczególności jeśli starasz się o zasiłek dla bezrobotnych
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O PRZECIWWSKAZANIACH DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH PRAC przedstawiasz jeśli posiadasz

 

MOŻESZ ZOSTAĆ POPROSZONY O DOSTARCZENIE DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI JEŻELI TWOJA SPRAWA BĘDZIE TEGO WYMAGAĆ

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ NIEPRACUJĄCĄ, ZDOLNĄ I GOTOWĄ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA (UZYSKASZ STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ) I NIE POSIADASZ INNEGO OBOWIĄZKOWEGO TYTUŁU DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZOSTANIESZ NIM OBJĘTY OD DNIA REJESTRACJI

Wytworzył:
Lidia Kaczyńska
(2024-02-15)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2024-02-15 12:41:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-02-16 10:45:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki