☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Niedziela 09.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Administrator, dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej,  ul. 1Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka, kontakt:

1)    osobiście

2)    telefonicznie: 46 8144051, 46 8144518

3)    pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@puprawa.pl

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych

Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej  w celach:

1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO*), w szczególności zadań wynikających z:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 •  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.  Badań rynku pracy na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 50 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są przekazywane są m.in. do następujących odbiorców:

 1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzący Rejestr Centralny;
 2. banki;
 3. Poczta Polska S.A i firmy kurierskie;
 4. jednostki szkoleniowe, w przypadku podpisania umowy szkoleniowej;
 5. służba medycyny pracy;
 6. Urzędy Skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 7. pracodawcy i inne podmioty w związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy;
 8. organy lub podmioty prowadzące badania rynku pracy;
 9. inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa;
 10. podmioty przetwarzające, w szczególności:
  • Sygnity S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa i pozostali dostawcy usług informatycznych;
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obsługujący Centrum Przetwarzania Danych;
  • firmy brakujące i niszczące dokumenty.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

 

Pozostałe informacje

Osoby, których dane osobowe przetwarza Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej mają prawo do:

1)   informacji o operacjach przetwarzania,

2)    dostępu do swoich danych osobowych;

3)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

4)    żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

5)  żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Urząd Pracy nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

7)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alina Starzec
(2014-07-02 15:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2019-09-04 08:58:33)
 
 
ilość odwiedzin: 1510124

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X