☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Sobota 20.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie jest Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul. 1Maja 1A  tel. 046-814-40-51, 046-814-45-18.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Alina Starzec, e-mail: iod@puprawa.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO,  tj. na  podstawie  ustawy z  dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  i wydanych do nich rozporządzeń wykonawczych w celu realizacji zadań.  
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie badań rynku pracy  na podstawie Pani/Pana  zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 5. Odbiorcami danych osobowych są:
 • procesorzy: Sygnity S.A., MRPiPS, Banki, Poczta S.A., służba medycyny pracy, jednostki szkoleniowe i inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy cywilnoprawne,
 • pracodawcy i inne  podmioty w związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy,
 • organy  lub podmioty prowadzące badania rynku pracy,
 • podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (akta osobowe bezrobotnych i poszukujących pracy - 50 lat).
 2. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub  elektronicznej, opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do ochrony prawnej przed sądem jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alina Starzec
(2014-07-02 15:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2019-03-28 15:12:34)
 
 
ilość odwiedzin: 1287425

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X