Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie rawskim (I)" realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 - Działanie FELD.07.01

loga

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie rawskim (I)".

Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytetu FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Działania FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP.

Projekt realizujmy, aby poprawić dostęp do zatrudnienia osobom bezrobotnych z powiatu rawskiego.

W ramach projektu zaktywizujemy 196 osób (zarówno kobiet i mężczyzn) poprzez:

 • staże -  125 osób bezrobotnych zostanie skierowanych do pracodawców w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przed podjęciem zatrudnienia. Dodatkowo 66 osobom zwrócimy koszty przejazdu na staż
 • udzielenie dotacji (jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej) 71 osobom bezrobotnym.

Z projektu mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Rawie Mazowieckiej, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (co najmniej 60% wszystkich uczestników projektu), to jest:

 • osoby młode,
 • osoby starsze,
 • długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Docelowo uczestnicy projektu skorzystają z:

 • identyfikacji potrzeb uczestników projektu poprzez opracowanie lub aktualizację dokumentu o nazwie Indywidualny Plan Działania, który określa zakres wsparcia dla danej osoby i jest z nią uzgodniony oraz podlega ewentualnej aktualizacji

w trakcie projektu tzw. IPD. W przypadku osób młodych do 29 roku życia IPD zostanie poszerzone o diagnozę umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem narzędzia rekomendowanego przez ministra właściwego do spraw pracy.

Po przeprowadzeniu diagnozy w razie potrzeby uzupełniony zostanie poziom kompetencji uczestnika projektu.

 • poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
 • staży - 125 osób bezrobotnych (75 osób w 2023 roku i 50 osób w 2024 roku)
 • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie dofinansowani, tj. nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia – 71 osób bezrobotnych (41 osób w 2023 roku i 30 osób w 2024 roku)

Planowanym efektem projektu będzie zatrudnienie dla 82 osób (wliczając w to osoby, które po opuszczeniu projektu prowadzić będą własną działalność gospodarczą).

Okres realizacji projektu: 01.05.2023 r.- 31.12.2024 r.

Wartość projektu: 4 720 872,12 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 012 741,30 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Ważna informacja!

Przystępując do projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie rawskim (I)” nie należy uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej EFS+ oraz nie brać udziału aż do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie rawskim (I)”.

 

NABORY WNIOSKÓW:

Nabory wniosków na staże – tryb ciągły, do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Nabory wniosków na dotacje – ogłaszane cyklicznie, w zakładce Aktualności.

 

POMOCNE DRUKI:

Staże

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych EFS+ - PDF
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych EFS+ - DOC

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż EFS+ - PDF
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż EFS+ - DOCX
Kryteria dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż EFS+ - PDF
Lista obecności EFS+ - PDF
Wniosek o dni wolne EFS+ - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu EFS+ - PDF
Sprawozdanie z przebiegu stażu EFS+ - DOC
Opinia EFS+ - PDF Opinia EFS+ - DOC

Dotacje

Wniosek o dofinansowanie (dotację) EFS+ - PDFDOCX

ZAŁĄCZNIKI pkt 1-7, do wniosek o dofinansowanie(dotację) EFS+ - PDFDOCX

 

Wyjaśnienie pojęć:

 

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy jest to:

 

 • osoba starsza (w wieku 55 lat i więcej, tj. od dnia, w którym przypadają 55 urodziny),
 • osoba młoda (w wieku 18-29 lat, tj. od dnia, w którym przypadają 18 urodziny do dnia poprzedzającego 30 urodziny),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (osoba, która ukończyła szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową, szkołę pomaturalną, policealną),
 • osoba długotrwale bezrobotna (jest to osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich

2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

 • osoba z niepełnosprawnościami (za osobę z niepełnosprawnościami uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia),

 • kobieta.

 

Załączniki:

Plakat promujący projekt EFS+

Wytworzył:
Jolanta Górska
(2023-07-27)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2022-12-30 14:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-04-05 15:20:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki