☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych
– pracodawców i przedsiębiorców
współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie jest Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul. 1Maja 1A  tel. 46-814-40-51, 46-814-45-18.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Alina Starzec, e-mail: iod@puprawa.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. na podstawie ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych do nich rozporządzeń wykonawczych w celu realizacji zadań.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
 •  procesorzy  – Sygnity S.A.,  MRPiPS,
 • Banki, Poczta S.A,
 •  podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
 •  organy  lub podmioty prowadzące badania rynku pracy,
 •  jednostki szkoleniowe.
 1. Jeśli płacą Państwo za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby w celu dokonania zwrotów oraz w celach statystyk i analiz.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt przez 10 lat.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do ochrony prawnej przed sądem jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 


 
 
ilość odwiedzin: 1341926

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X