Deklaracja Dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Rawie Mazowieckiej.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • serwis zawiera dokumenty w formacie PDF, które zostały wytworzone  przez inny podmiot.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest P. Marcin Kalinowski, lorm@praca.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 8144051. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku, w którym zlokalizowany jest Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, znajduje się przy ul. 1 Maja 1A. Budynek znajduje się w głębi, dochodzi się do niego drogą wewnętrzną z chodnikiem. Budynek zlokalizowany jest na ogrodzonej działce, furtka w ogrodzeniu ma szerokość 100 cm, jest otwierana do wewnątrz działki. Wejście do budynku znajduje się około 20 cm powyżej wysokości poziomu terenu, nie posiada pochylni, podnośnika lub innego rozwiązania niwelującego różnice poziomów, co utrudnia dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone obszarem kontroli wejścia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek dwupiętrowy, nie zapewniono dostępu do wyższych kondygnacji za pomocą windy lub innego urządzenia do transportu pionowego przeznaczonego do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Na schodach zamontowane są poręcze. Dla osób, które ze względu na ograniczenia ruchowe nie mogą korzystać ze schodów, zapewniono rozwiązanie alternatywne - obsługę na parterze budynku w punkcie obsługi klienta. Wewnątrz budynku, w obrębie tej samej kondygnacji nie ma różnic w poziomie wysokości posadzki, progów, ciągi komunikacyjne są szerokie, drzwi mają szerokość co najmniej 90 cm. Dzięki temu klienci mają ułatwiony dostęp do pomieszczeń w obrębie tej samej kondygnacji.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Zastosowano udogodnienia dla osób niedowidzących - wejście do budynku wyróżnia się na tle elewacji, zapewniona jest różnica koloru pomiędzy ścianami i drzwiami. Pierwszy i ostatni stopień schodów oznaczony jest kontrastowo taśmą ostrzegawczą. W punkcie obsługi klienta na parterze budynku obsługiwane są osoby poruszające się na wózku. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń. Brak dotykowych, głosowych lub świetlnych komunikatów i informacji dotyczących rozkładu pomieszczeń, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani systemów FM, których celem jest wspomaganie słyszenia. Zapewniono rozwiązanie alternatywne - możliwa jest osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się po budynku i przekazywaniu informacji.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking ogólnodostępny usytuowany jest w odległości około 50 metrów od wejścia do obiektu, nie oznakowano miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zapewnione jest prawo wstępu do budynku z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Zapewniona jest możliwość skorzystania z usług w języku migowym.

Wytworzył:
Marcin Kalinowski
(2020-09-22)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2020-09-23 09:43:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2020-09-23 09:43:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki