Informacje ogólne

Czas pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej:
poniedziałek-piątek w godz.: 8:00-16:00


Dyrektor lub jego Zastępca przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godzinach od 10:00 do 14:00


Sprawy wpływające do urzędu (korespondencja w formie pism, faksów, korespondencja elektroniczna) rejestrowane są przez kancelarię w dzienniku korespondencyjnym, dekretowane przez Dyrektora lub inną wyznaczoną osobę, a następnie załatwiane merytorycznie zgodnie z dekretacją przez poszczególne komórki organizacyjne.

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych, organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.


Kategorie spraw załatwianych w Urzędzie:

 • pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 4, 8, 15;
 • pośrednictwo pracy dla pracodawców – Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 4;
 • realizowanie zadań związanych z rejestracją podejmowania pracy przez cudzoziemców na terenie RP – Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 6;
 • szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 7;
 • poradnictwo zawodowe – Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 15, 4;
 • instrumenty rynku pracy - prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej; wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy - pok.7;    staże, bony stażowe – pok. 4;
 • rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy - pok. 9;
 • decyzje, odwołania od decyzji i postępowanie administracyjne, świadczenia dla osób bezrobotnych - pok. 11;
 • sprawy organizacyjne - pok. 12;
 • kancelaria - pok. 17.

Informacje o miejscu załatwienia poszczególnych spraw znajdują się na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, szczegółowe informacje nt. miejsca załatwiania poszczególnych spraw można uzyskać w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym – pok. 12.

Wytworzył:
Anna Major
(2024-02-28)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2019-05-16 11:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-02-28 10:57:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki