Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 21.03.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty do pobrania

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - PDF

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - DOC


Staż:

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - PDF

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - DOC

Kryteria dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych - PDF

 Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - PDF

Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - DOC

Sprawozdanie z przebiegu stażu - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu - DOC

Sprawozdanie z przebiegu stażu RPO - DOC

Sprawozdanie z przebiegu stażu RPO - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu  PO WER - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu   PO WER - DOC
 

Opinia - PDF

Opinia - DOC

Opinia RPO- PDF

Opinia RPO - DOC

Opinia PO WER - PDF

Opinia PO WER - DOC

 

Lista obecności - PDF

Wniosek o dni wolne - PDF
 

Refundacja części  wynagrodzenia i składek ZUS za bezrobotnych do  30 roku życia

 • Wniosek o refundację części kosztów - PDF,  DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - PDF,   XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin przyznawania refundacji - PDF
 • Wniosek o zwrot części kosztów - PDF,  DOC
   

Roboty publiczne

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje):

 • Wniosek o dofinansowanie - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF, XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin przyznawania dofinansowania- PDF
 • Rozliczenie dofinansowania - PDF, DOC

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 • Wniosek o refundację kosztów - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF, XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin refundacji kosztów wyposażania lub doposażenia - PDF
 • Rozliczenie refundacji - PDFDOC
Prace interwencyjne:
 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF, XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - PDFDOC

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 • Wykaz prac w szczególnych warunkach - PDF
 • Wykaz prac o szczególnym charakterze - PDF
 • Rozliczenie umowy o KFS - PDF, DOC

Bony na zasiedlenie:

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - PDF, DOC

Załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej - PDF, DOCX
 • Deklaracja osoby bezrobotnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej - PDF, DOC
 • Oświadczenie poręczyciela i zaświadczenie o dochodach - PDF, DOC

Regulamin przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym  do 30 roku życia - PDF

 

Bon szkoleniowy:

 • Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami
  PDF                  DOC
 • Wniosek o przyznanie ryczałtu na przejazd na szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego
  PDF                  DOC
 • Wniosek o przyznanie ryczałtu na zakwaterowanie na szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego
  PDF                  DOC

Bon stażowy:

 • Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
  PDF          DOC

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną - pdf


 Wniosek o wykreślenie z rejestru bezrobotnych


 Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

DOC           PDF

Zaświadczenie

DOC           PDF


Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2018r.

 

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI
(dotyczy cudzoziemców - obywateli państw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

dokument MS Word Dokement pdf
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI
DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88z UST. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
dokument MS Word Dokement pdf

 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ
O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

(dotyczy cudzoziemców – obywateli państw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

dokument MS Word Dokement pdf
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI
DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88z UST. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
dokument MS Word Dokement pdf

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dokument MS Word Dokement pdf
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI
DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
dokument MS Word Dokement pdf


 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dokument MS Word Dokement pdf
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI
DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
dokument MS Word Dokement pdf

 

 

 

WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

dokument MS Word Dokement pdf
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI
DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
dokument MS Word Dokement pdf

 

 

 

WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

dokument MS Word Dokement pdf
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI
DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
dokument MS Word Dokement pdf

 

Informacja starosty

W N I O S E K
o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art.87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm).

dokument MS Word Dokement pdf

UPOWAŻNIENIE

dokument MS Word Dokement pdf

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje o zasadach przyjmowania i realizacji ofert pracy.


 

Dopuszcza się następujące formy złożenia krajowej oferty pracy przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • faksem,
 • mailem,
 • elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl

Po otrzymaniu oferty pracy pośrednik pracy skontaktuje się z pracodawcą  w celu ustalenia procedury rekrutacji kandydatów do pracy.
Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:
- otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, albo
- zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego.
 (§ 10 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667).
 
Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia pracodawcy nie mogą naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. (art. 36 ust. 5a i 5e ustawy  o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1065.).

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy  (art. 36  ust. 5f  w /w ustawy).
Pracodawca będący agencją zatrudnienia zgłaszającą oferty pracy tymczasowej zobowiązany jest w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy  do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej” (art. 19g w /w ustawy ).
Urząd nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli proponowana wysokość wynagrodzenia brutto jest niższa od  wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018r. wynosi 2100 zł brutto.

Pracodawca zobowiązuje się do powiadomienia tutejszego urzędu pracy o dezaktualizacji oferty pracy. W przypadku trzykrotnego braku kontaktu telefonicznego – oferta zostanie wycofana z realizacji.
W przypadku wystąpienia trudności z realizacją oferty istnieje możliwość zmiany wcześniejszych ustaleń.
W przypadku stanowisk wymagających szczegółowych predyspozycji psychofizycznych – dodatkową pomocą służyć może doradca zawodowy urzędu pracy. W przypadku zainteresowania przeszkoleniem kandydatów do pracy – pomocą służyć może specjalista do spraw rozwoju zawodowego.
Informujemy, iż Państwa oferta pracy jest aktualna w naszej bazie przez okres 30 dni.
W przypadku jej wcześniejszej dezaktualizacji lub zmiany dotychczasowych ustaleń prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej
 ul. 1 Maja 1A 96-200  Rawa Mazowiecka
Tel.: 468144051 wew. 263


PODSTAWA PRAWNA


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1065)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667).

 

Informujemy również na zwrócenie uwagi w druku zgłoszenia oferty pracy   w polu numer 10. Pole należy uzupełnić wpisując 6 cyfrowy kod zawodu wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy, który został zamieszczony poniżej wraz z nowym drukiem zgłoszenie oferty pracy:

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - PDF

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - DOC


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2009-03-12 08:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2018-03-02 13:09:52)
 
 
ilość odwiedzin: 1113619

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X