Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Niedziela 19.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty do pobrania

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - PDF

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - DOC


Staż:

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - PDF

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - DOC

Kryteria dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych - PDF

 Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - PDF

Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - DOC

Sprawozdanie z przebiegu stażu - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu - DOC

Sprawozdanie z przebiegu stażu  PO WER - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu   PO WER - DOC
 

Sprawozdanie z przebiegu stażu  RPO WŁ - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu   RPO WŁ - DOC

 

Opinia - PDF

Opinia - DOC

Opinia PO WER - PDF

Opinia PO WER - DOC

Opinia RPO WŁ - PDF

Opinia RPO WŁ - DOC

 

Lista obecności - PDF

Wniosek o dni wolne - PDF
 

Refundacja części  wynagrodzenia i składek ZUS za bezrobotnych do  30 roku życia

 • Wniosek o refundację części kosztów - PDF,  DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - PDF,   XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin przyznawania refundacji - PDF
 • Wniosek o zwrot części kosztów - PDF,  DOC
   

Roboty publiczne

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje):

 • Wniosek o dofinansowanie - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF, XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin przyznawania dofinansowania- PDF
 • Rozliczenie dofinansowania - PDF, DOC

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 • Wniosek o refundację kosztów - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF, XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin refundacji kosztów wyposażania lub doposażenia - PDF
 • Rozliczenie refundacji - PDFDOC
Prace interwencyjne:
 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDF, XLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - PDFDOC

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 • Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy - PDF, DOC
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDFXLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin przyznawania środków KFS - PDF
 • Kody PKD dla piorytetu I - PDF
 • Barometr zawodów dla województwa łódzkiego 2017 - PDF
 • Barometr zawodów dla powiatu rawskiego 2017 - PDF
 • Wykaz prac w szczególnych warunkach - PDF
 • Wykaz prac o szczególnym charakterze - PDF
 • Rozliczenie umowy o KFS - PDF, DOC

Bony na zasiedlenie:

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - PDF, DOC

Załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej - PDF, DOCX
 • Deklaracja osoby bezrobotnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej - PDF, DOC
 • Oświadczenie poręczyciela i zaświadczenie o dochodach - PDF, DOC

Regulamin przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym  do 30 roku życia - PDF

 

Bon szkoleniowy:

 • Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami
  PDF                  DOC
 • Wniosek o przyznanie ryczałtu na przejazd na szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego
  PDF                  DOC
 • Wniosek o przyznanie ryczałtu na zakwaterowanie na szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego
  PDF                  DOC

Bon stażowy:

 • Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
  PDF          DOC

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną - pdf


 Wniosek o wykreślenie z rejestru bezrobotnych


 Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

DOC           PDF

Zaświadczenie

DOC           PDF


 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje o zasadach przyjmowania i realizacji ofert pracy.

Dopuszcza się następujące formy złożenia krajowej oferty pracy przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • faksem,
 • mailem,
 • elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl

Po otrzymaniu oferty pracy pośrednik pracy skontaktuje się z pracodawcą  w celu ustalenia procedury rekrutacji kandydatów do pracy.
Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:
- otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, albo
- zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego.
 (§ 10 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667).
 
Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia pracodawcy nie mogą naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. (art. 36 ust. 5a i 5e ustawy  o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1065.).

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy  (art. 36  ust. 5f  w /w ustawy).
Pracodawca będący agencją zatrudnienia zgłaszającą oferty pracy tymczasowej zobowiązany jest w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy  do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej” (art. 19g w /w ustawy ).
Urząd nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli proponowana wysokość wynagrodzenia brutto jest niższa od  wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017r. wynosi 2000 zł brutto.

Pracodawca zobowiązuje się do powiadomienia tutejszego urzędu pracy o dezaktualizacji oferty pracy. W przypadku trzykrotnego braku kontaktu telefonicznego – oferta zostanie wycofana z realizacji.
W przypadku wystąpienia trudności z realizacją oferty istnieje możliwość zmiany wcześniejszych ustaleń.
W przypadku stanowisk wymagających szczegółowych predyspozycji psychofizycznych – dodatkową pomocą służyć może doradca zawodowy urzędu pracy. W przypadku zainteresowania przeszkoleniem kandydatów do pracy – pomocą służyć może specjalista do spraw rozwoju zawodowego.
Informujemy, iż Państwa oferta pracy jest aktualna w naszej bazie przez okres 30 dni.
W przypadku jej wcześniejszej dezaktualizacji lub zmiany dotychczasowych ustaleń prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej
 ul. 1 Maja 1A 96-200  Rawa Mazowiecka
Tel.: 468144051 wew. 263


PODSTAWA PRAWNA


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1065)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667).

 

Informujemy również na zwrócenie uwagi w druku zgłoszenia oferty pracy   w polu numer 10. Pole należy uzupełnić wpisując 6 cyfrowy kod zawodu wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy, który został zamieszczony poniżej wraz z nowym drukiem zgłoszenie oferty pracy:

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - PDF

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - DOC 


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestracja oświadczeń dla obywateli Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy odbywa się:

-  drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl

- osobiście  w siedzibie Urzędu.

W przypadku rejestracji elektronicznej, zarejestrowanie oświadczenia następuje po osobistym zgłoszeniu się pracodawcy do siedziby Urzędu!

Aby dokonać elektronicznej rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom należy:
- wejść na stronę www.praca.gov.pl,
- w nowym oknie wybrać zakładkę „oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi",
- wybrać z dostępnej listy – Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej,
- przejść do edycji wniosku,
- wysłać oświadczenie do PUP.


Wysłane oświadczenie według powyższych wskazówek zostanie zarejestrowane i będzie podstawą do uzyskania przez cudzoziemca w konsulacie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.
Okres zatrudnienia nie może przekroczyć 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W przypadku umowy o pracę, oferowane wynagrodzenie nie może być niższe niż określona ustawowo (corocznie) płaca minimalna. Obecnie wynosi 1.850,00 zł brutto.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców,  nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.                      

Przy odbiorze oświadczenia pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji następujące aktualne dokumenty:
- wpis do KRS lub wpis do CEiDG - w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy  o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub - inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne,
- dokument tożsamości zawierający nr PESEL i adres zameldowania - w przypadku osób fizycznych.

Rejestracja oświadczeń odbywa się w godzinach 08:30 – 16:00
w pokoju nr 4
Szczegółowe informacje dot. wydania oświadczenia można uzyskać
w pok. 4 lub telefonicznie 46 814 40 51 wew. 252


Przydatne linki:
klasyfikacja PKD 2007,
klasyfikacja zawodów i specjalności

Druk oświadczenia wraz z pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi:

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi

Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawy,

Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz pouczenie.

PDF      DOCX

 

UWAGA

Druki oświadczeń uległy zmianie od dnia 07.06.2016r.

 

 

NOWE OBOWIĄZKI

DLA

ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2009-03-12 08:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2017-11-13 15:20:50)
 
 
ilość odwiedzin: 1072319

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X