☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace interwencyjne

1.  Definicja

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy i mają na celu wsparcie bezrobotnych w podejmowaniu zatrudnienia.
Urząd zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych.

2.  Procedura organizacji prac interwencyjnych:

 • Należy złożyć wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do Powiatowego Urzędu Pracy.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z Urzędem stosowną umowę zawierającą szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji (rozpatrzenie danego wniosku odbywa się w terminie do 30 dni od daty jego złożenia).

 • Zatrudnić skierowanych przez Urząd bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy i dostarczyć kserokopię umowy o pracę do  Urzędu.

3.   Warunki organizacji i finansowania prac interwencyjnych:

 • Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej w umowie, nieprzekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych przez okres do 6 lub do 12 miesięcy przy co miesięcznej refundacji.
 • W przypadku osób, które po pracach interwencyjnych mogą kwalifikować się do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, kwota refundacji może wynosić 80 % minimalnego wynagrodzenia.
 • Urząd zawierając umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych zrefundować może część wynagrodzenia brutto oraz procentowo składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty - ubezpieczenie rentowe (6,50%), ubezpieczenie emerytalne (9,76%) oraz ubezpieczenie wypadkowe (procent różny dla każdego pracodawcy).
 • Refundacja dokonywana jest co miesiąc po uprzednio złożonym przez pracodawcę wniosku wraz z załączonym rozliczeniem poniesionych kosztów.

4.  Zobowiązania pracodawcy:

 • Przy refundacji do 6 miesięcy pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Przy refundacji do 12 miesięcy pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez  okres  6 miesięcy po zakończeniu refundacji.
 • Niewywiązanie się z wymaganego warunku zatrudnienia po okresie refundacji powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy wymaganego zatrudnienia po okresie refundacji, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
 • Pracownik interwencyjny podlega tym samym zasadom, jakie obowiązują pracowników stałych.
 • Urząd  może  skontrolować warunki pracy osoby skierowanej do prac interwencyjnych oraz przestrzeganie postanowień zawartej umowy.

5. Pomoc de minimis

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dokonywana w ramach prac interwencyjnych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

    - osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr  7
  
- telefonicznie: (46) 814-40-51 wew. 262

Podstawy prawne:

 1. Art. 51 i art. 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz .U. z 2019r. poz. 1482).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne  (Dz. U. z  2014r. poz. 864).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz.362 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12. 2013r., str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2008-05-07 11:41:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2019-08-28 11:45:10)
 
 
ilość odwiedzin: 1458701

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X