☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 22.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 Priorytety wydatkowania KFS w 2020

Minister właściwy do spraw pracy przyjął następujące priorytety wydatkowania środków KFS w 2020r.:

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

Priorytety Rady Rynku Pracy czyli rezerwy KFS na 2020 to: 

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jakie działania mogą być m.in. finansowane ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wysokość środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w wysokości:

 • 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Procedura rozpatrywania wniosków o przyznanie środków w ramach KFS

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej.

W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 1. niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
 2. niedołączenia wymaganych załączników.

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków KFS starosta uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług;
 5. w przypadku kursów – posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2 pkt 2l i 2m ustawy.

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Podstawa przyznawania środków w ramach KFS

Podstawą przyznania pracodawcy środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest umowa zawarta ze starostą.

 Zobowiązanie pracodawcy w przypadku sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego jego pracownika

Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

 W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków w ramach KFS

Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków KFS w przypadku:

 1. niewykorzystania lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem;
 2. nieukończenia kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS przez pracownika z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie zawartej między pracodawcą  a starostą.

Zakres kontroli wydatkowania przez pracodawcę środków KFS

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Środki KFS a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Druki wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy dostępne są na stronie internetowej PUP Rawa Mazowiecka: pup.rawamazowiecka.ibip.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka,  pok. 7
Tel. (46) 814-40-51 wew. 262

 Podstawa prawna:

 • art. 69a i 69b Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018r., poz. 117 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2014-07-22 10:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2020-01-03 14:08:54)
 
 
ilość odwiedzin: 1371124

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X