☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon stażowy

BON STAŻOWY dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

 

Bon stażowy przyznany na wniosek bezrobotnego stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy  wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia* bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje  na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • koszty przejazdu do i z miejsca  odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacane bezrobotnemu w miesięcznych transzach do wysokości 100 zł;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- wpłata na konto wykonawcy badania.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Stypendium stażowe wypłacane jest na zasadach art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. w wysokości 120% kwoty zasiłku – 1033,70 zł brutto. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom stosowanym do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(*zatrudnienie - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą)

Podstawa prawna:

  1. art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1482),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz. 1160)

Informacje nt. bonów stażowych udzielane są w pokoju 4 I piętro oraz pod nr telefonu 46 814 40 51 wew. 263.

Druk wniosku o przyznanie BONU STAŻOWEGO znajdziesz na:
Wnioski i formularze – dokumenty do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2014-08-01 08:48:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2019-08-28 11:39:09)
 
 
ilość odwiedzin: 1458620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X