☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RPO

banner z logami

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej
Projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (VI)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (VI)” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej VIII ,,Zatrudnienie” Działanie VIII.I ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia  przez powiatowe urzędy pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Powiat Rawski/ Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

CELEM PROJEKTU JEST:

- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie rawskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU :

01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU :

Ogólna wartość Projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej wynosi 1 947 332,56 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 655 232,68 zł, a kwota dofinansowania z wkładu krajowego to 292 099,88 zł.

ZAKRES POMOCY W 2022 ROKU:

W roku 2022 będą realizowane następujące formy aktywizacji zawodowej:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 28 000,00 zł dla 11 osób

- staże dla 46 osób wraz z możliwością ubiegania się o wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów przejazdu  (finansowane z Funduszu Pracy)

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Grupę docelową wsparcia stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

-osoby w wieku 50 lat i więcej,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne[1],

-osoby o niskich kwalifikacjach[2].

W projekcie mogą wziąć udział mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie kwalifikują sią do żadnej z ww. grup i chcą uzyskać środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zakłada, iż rezultatem działań aktywizacyjnych podjętych w ramach projektu będzie wzrost zatrudnienia, a tym samym powrót na rynek pracy osób bezrobotnych.

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu co najmniej 62 osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będą pracowały po opuszczeniu programu (wliczając osoby, które podejmą własną działalność gospodarczą).

Realizacja projektu pociąga za sobą obowiązek uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej. Wymagany odsetek osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami) -  44,30%.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (odbyciem stażu, pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą) zapraszamy do kontaktu z przydzielonym doradcą klienta pod numerem telefonu: 46 814-40-51 wew. 260.

PRACODAWCÓW zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu telefonicznego pod numerem: 46 814-40-51 wew. 259.

Informacje o projekcie udzielane są także u specjalisty ds. programów pod numerem telefonu:
46 814-40-51 wew. 255.

Ważne linki :

www.rpo.lodzkie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://europa.eu

PLAKAT:

PLAKAT


[1] Przez osoby długotrwale bezrobotne rozumie się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

[2] Przez osoby o niskich kwalifikacjach rozumie się osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj. wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu)

 

 

 

Data aktualizacji informacji: 24.02.2022r.

Wytworzył:
Jolanta Górska
(2021-02-15)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2017-03-27 08:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2022-04-07 09:04:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538