☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018r.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawa Mazowiecka informuje, iż  od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Oświadczenia na starych zasadach

Zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) na starych zasadach będzie możliwe tylko do końca grudnia 2017 r.  (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
Do końca 2018 r. cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.
Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r. 

Stan prawny po 1 stycznia 2018 r. – oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową

Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym dla obywateli wszystkich państw trzecich.
O zakwalifikowaniu pracodawcy do procedury zezwolenia na pracę sezonową będzie decydowała podklasa działalności według klasyfikacji PKD zawarta w rozporządzeniu MRPiPS.
Procedurę wydania zezwolenia na pracę sezonową będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.
Szczegóły reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).  

Obowiązek zawierania z cudzoziemcem umów na piśmie

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi a także w przypadku zezwolenia na pracę sezonową jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.
Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. (art. 90d)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała w dniu 08 grudnia 2017 roku rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Wkrótce rozporządzenia zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
 
Wspomniane rozporządzenia określają między innymi:
- wzory wniosków i dokumentów, 
- wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,
- podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową,
- państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl oraz na portalu urzędów pracy – www.praca.gov.pl.
 
 

Wytworzył:
Ewa Rudnicka
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2017-12-15 14:31:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2017-12-22 10:46:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538