☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poddziałanie 1.1.1 PO WER

power logotypy

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej  
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)”

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Rawski/ Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

CELEM PROJEKTU JEST :

- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU :

01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU :

Kwota przeznaczona na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej wynosi 3 245 911,40 zł, w tym dofinansowanie z  EFS w kwocie 2 735 654,13 zł oraz dofinansowanie z wkładu krajowego w wysokości 510 257,27 zł.

ZAKRES POMOCY W 2022 ROKU :

W roku 2022 będą realizowane następujące formy aktywizacji zawodowej:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie  28 000,00 zł  dla 18 osób

- staże dla 45 osób

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o wsparcie towarzyszące (finansowane z Funduszu Pracy) w postaci zwrotu kosztów przejazdu  w związku z odbywaniem stażu.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Rawie Mazowieckiej jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET  jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje,

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18- 29 lat, w tym:

- z niepełnosprawnościami,

- z niskimi kwalifikacjami[1],

- długotrwale bezrobotne[2].

Rekrutacja do projektu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :

Adekwatnie do zapisów w Wytycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanie projektu obliguje do uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej:

- w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami) na poziomie co najmniej 44,00%

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup na poziomie co najmniej 59,50%.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (odbyciem stażu, pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą) zapraszamy do kontaktu z przydzielonym doradcą klienta pod numerem telefonu: 46 814-40-51 wew. 260.

PRACODAWCÓW zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu telefonicznego pod numerem: 46 814-40-51 wew. 259.

Informacje o projekcie udzielane są także u specjalisty ds. programów pod numerem telefonu:
46 814-40-51 wew. 255.

Plakat projektu PO WER
(Plakat ~ 246 KB)

Ważne linki :

www.power.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://europa.eu


[1] Zgodnie z zasadami projektu PO WER za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu

[2] Zgodnie z zasadami projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się :

- osoby poniżej 25 roku życia będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 6 miesięcy,

- osoby w wieku 25-29 lat będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 12 miesięcy

 

Data aktualizacji informacji: 24.02.2022r.

Wytworzył:
Jolanta Górska
(2021-02-15)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2018-08-17 07:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2022-04-07 09:04:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538